หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 78,807 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ร่างขอบข่ายงานจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
23 พ.ค. 61
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
7 มี.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ประจำปี 2561
23 พ.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 61
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
23 พ.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่
23 พ.ค. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นชำระภาษี ทุกประเภทได้ ณ อบต.เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
23 พ.ค. 61
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พ.ค. 61
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
22 ก.พ. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน
23 พ.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สำเนาหนังสือสั่งจ้าง โครงการจ้างจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 400 ใบ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน
23 พ.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 280 เล่ม
23 พ.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.กระดังงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้าง
23 พ.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
23 พ.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.สะกอม สายพรุโต๊ะคอน-บ้านควน ต.เกาะสะบ้า โดยวิธีคัดเลือก
23 พ.ค. 61
0

»ข้อมูลทั้งหมด 78,807 รายการ